appreciate मराठीत अर्थ | appreciate meaning in marathi | 2023

appreciate meaning in marathi : (काहीतरी किंवा एखाद्याचे) मूल्य किंवा महत्त्व समजून घेणे: प्रशंसा करणे आणि मूल्य देणे .एखाद्या गोष्टीची जाणीव असणे किंवा एखादी गोष्ट मौल्यवान आहे हे समजून घेणे: तुमच्यासाठी हा एक कठीण निर्णय आहे याची मी प्रशंसा करतो. एखाद्या गोष्टीची प्रशंसा करणे म्हणजे एखाद्या गोष्टीबद्दल कृतज्ञ असणे: मला तुमच्या मदतीची खूप प्रशंसा झाली.

appreciate meaning in marathi
appreciate meaning in marathi

 

For Example : appreciate meaning in marathi 

EN : In time you’ll appreciate the beauty and subtlety of this language.

MA : कालांतराने तुम्ही या भाषेच्या सौंदर्याची आणि सूक्ष्मतेची प्रशंसा कराल.

EN : to appreciate a problem

MA : समस्येचे कौतुक करणे

EN : `Thanks. I really appreciate it.’ – `That’s okay.’

MA : `धन्यवाद. मला खरंच कौतुक वाटतं.’ – ‘ठीक आहे.’

EN : Peter helped me so much. I really appreciate that.

MA : पीटरने मला खूप मदत केली. मला त्याबद्दल खरोखर कौतुक वाटते.

EN : I’d appreciate it if you didn’t mention that.

MA : तुम्ही त्याचा उल्लेख केला नसता तर मला त्याचे कौतुक वाटेल.

EN : We would appreciate confirmation of your refusal of our invitation to take part.

MA : तुम्ही आमच्या भाग घेण्याचे आमंत्रण नाकारल्याच्या पुष्टीबद्दल आम्ही प्रशंसा करू.

EN : We fully appreciate that coming into hospital can be an unsettling experience.

MA : रूग्णालयात येणे हा अस्वस्थ करणारा अनुभव असू शकतो याचे आम्ही पूर्ण कौतुक करतो.

EN : …critics who did not appreciate his nouveau-riche taste.

MA :…समीक्षक ज्यांनी त्याच्या नवीन चवीची प्रशंसा केली नाही.

EN : I appreciate the gesture

MA : मी हावभाव प्रशंसा

EN : I appreciate your wishes

MA : मी तुमच्या शुभेच्छांचे कौतुक करतो

WATCH : भारतीय अश्लील चित्रपट

Leave a Comment