hmm म्हणजे मराठीत | hmm meaning in marathi | 2023

hmm meaning in marathi : hmm म्हणजे मराठीत

शब्दाचा मराठी अर्थ  (Meaning) , व्याख्या (Definition), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) .

hmm meaning in marathi

शब्दाचा मराठी अर्थ  (Meaning) : hmm meaning in marathi

होय, मी, होय, ठीक आहे, ठीक आहे इ.

व्याख्या (Definition)

एक प्रकारे हम्म हा शब्द नसून तो चॅटिंग दरम्यान व्यक्त होणारा भाव आहे.

संबंधित शब्द (Synonyms)

hrm umm
um aah
ah ahh
er erm
hnn y’know

उदाहरणे (Examples)

  • I thought to myself, hmm, what’s the best way to take advantage of this opportunity?

मी स्वतःशी विचार केला, हम्म, या संधीचा फायदा घेण्याचा सर्वोत्तम मार्ग कोणता आहे?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *