kinda मराठीत अर्थ | kinda meaning in marathi | save 2023

kinda meaning in marathi : kinda मराठीत अर्थ

शब्दाचा मराठी अर्थ  (Meaning) , व्याख्या (Definition), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) .

kinda meaning in marathi

शब्दाचा मराठी अर्थ  (Meaning) : kinda meaning in marathi

काहीसा

व्याख्या (Definition)

एक गट ज्याच्या सदस्यांमध्ये सर्व समान गुण आहेत

संबंधित शब्द (Synonyms)

sort-of , kind-of , rather

उदाहरणे (Examples)

  • But I think you kinda like me, too.

पण मला वाटतं तू पण माझ्यासारखाच आहेस.

  • It gets kinda crazy around here, doesn’t it?

इकडे तिकडे वेड लागले आहे, नाही का?

  • It seems kinda silly, if you ask me, but it’s your call.

जर तुम्ही मला विचाराल तर हे थोडे मूर्ख वाटते, परंतु हा तुमचा कॉल आहे.


kinda meaning in marathi : “kinda” हा “प्रकारचा” किंवा “सॉर्ट ऑफ” चा बोलचाल किंवा अनौपचारिक आकुंचन आहे आणि बर्‍याचदा एखाद्या गोष्टीची मध्यम किंवा अंदाजे डिग्री व्यक्त करण्यासाठी वापरली जाते. हे सूचित करू शकते की स्पीकर ते काय बोलत आहेत याबद्दल पूर्णपणे खात्री किंवा आत्मविश्वास नाही.

उदाहरणार्थ, “मला थोडी भूक लागली आहे” म्हणजे “मला थोडी भूक लागली आहे” किंवा “मला थोडी भूक लागली आहे.” त्याचप्रमाणे, “मला तो चित्रपट आवडला” म्हणजे “मला तो चित्रपट काहीसा आवडला” किंवा “मला त्या चित्रपटाबद्दल संमिश्र भावना आहेत.”


Sure! Here are a few examples of how “kinda” can be used: kinda meaning in marathi

  • “I’m kinda tired today, I didn’t sleep well last night.”

“मी आज थोडा थकलो आहे, मला काल रात्री नीट झोप लागली नाही.”

  • “Do you want to go out tonight?” “Eh, I’m kinda feeling like staying in.”

“तुला आज रात्री बाहेर जायचे आहे का?” “अगं, मला आत राहावंसं वाटतंय.”

  • “I’m not sure if I like this shirt, it’s kinda too tight.”

“मला खात्री नाही की मला हा शर्ट आवडतो की नाही, तो खूप घट्ट आहे.”

  • “That movie was kinda funny, but I didn’t love it.”

“तो चित्रपट थोडा मजेदार होता, पण मला तो आवडला नाही.”

  • “I’m kinda nervous about the job interview tomorrow, but I’m also excited.”

“मी उद्याच्या नोकरीच्या मुलाखतीबद्दल थोडा घाबरलो आहे, परंतु मी देखील उत्साहित आहे.”

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *