siblings meaning in marathi

siblings meaning in marathi : siblings means-2021

siblings meaning in marathi: या लेखात ‘siblings’ हा इंग्रजी शब्द सोप्या marathiत उदाहरणासह दिला आहे आणि त्याचे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द दिले आहेत.
Siblings’ उच्चार = सिबलिंग्स

siblings meaning in marathi
‘Siblings’ म्हणजे तुमची भाऊ किंवा बहीण

एकाच आई-वडिलांच्या मुलांना एकमेकांची ‘Siblings’ म्हणतात.

-जर तुम्हाला 2 भाऊ आणि 1 बहीण असेल तर तुम्हाला 3 ‘Siblings’ आहेत.
-जर तुम्हाला 2 भाऊ किंवा बहिणी असतील, तर तुम्हाला 2 ‘Siblings’ आहेत.

Read more :

Rip meaning in marathi

Siblings – siblings meaning in marathi

एका आईची मुले
खरा भाऊ किंवा बहीण
भावंड
भाऊ
बहीण

Siblings‘ हा लिंग-तटस्थ शब्द आहे, याचा अर्थ तो कोणत्याही लिंगाचा संदर्भ देत नाही.

जेव्हा कोणी म्हणतो की त्याला दोन ‘siblings’ आहेत याचा अर्थ त्याला दोन भाऊ किंवा बहिणी असू शकतात कारण ‘siblings’ हा शब्द कोणत्याही लिंगाचा संदर्भ देत नाही.

siblings meaning in marathi- उदाहरण

‘siblings’ हे एक noun (संज्ञा) आहे ज्याचे अनेकवचनी संज्ञा (plural noun) हे Sibling’s आहे.

‘siblings’ हा शब्द वापरून केलेली वाक्ये अशीच काहीशी आहेत

उदाहरण: siblings meaning in marathi

इंग्रजी: They are siblings but behave like friends with each other.
मराठी: ते भाऊ आहेत पण एकमेकांना मित्रासारखे वागतात.

इंग्रजी: I don’t have any siblings, I am an only child of my parents.
मराठी: मेरा कोई भाई-बहन नहीं है, मी माझ्या आई-वडिलांचा एकुलता एक मुलगा आहे.

इंग्रजी:  I have three siblings, two sisters and one brother.
मराठी: मला तीन भावंडे, दोन बहिणी आणि एक भाऊ.

इंग्रजी: They look so different nobody believes that they are twin siblings.
मराठी: ते इतके वेगळे दिसतात की ते जुळे भावंडे आहेत यावर कोणीही विश्वास ठेवत नाही.

इंग्रजी: My parents and siblings joined me for a musical concert.
मराठी: माझे आई-वडील आणि भावंडे मला एका संगीत मैफिलीसाठी सामील झाले.

इंग्रजी: How many siblings do you have?
मराठी: तुम्ही किति भावंडे आहात?

इंग्रजी: I have never seen sibling rivalry with my child.
मराठी: मी माझ्या मुलाशी भावंडांची शत्रुत्व कधीच पाहिली नाही.

इंग्लिश: There is a great sibling rivalry between Narendra and his brothers.
मराठी: नरेंद्र आणि त्याच्या भावांमध्ये बहीण-भावाचे मोठे वैर आहे.

इंग्रजी:  My older siblings love me very much.
मराठी: माझी मोठी भावंडं माझ्यावर खूप प्रेम करतात.

इंग्रजी: There is a good relationship between me and my younger siblings.
मराठी: माझे आणि माझ्या लहान भावंडांचे चांगले नाते आहे.

‘Siblings’ चे इतर अर्थ

male siblings-भाऊ

female siblings – बहीण

do you have siblings?– तुला भावंडे आहेत का?

I have one sibling- मला एक भाऊ आहे-

I have two siblings- मला दोन भावंडे आहेत-

younger siblings- लहान भावंडे-

half-siblings- सावत्र भावंडे-

sibling rivalry- भावंडातील शत्रुत्व-

siblings details- भावंडांचा तपशील-

siblings details with occupation- व्यवसायासह भावंडांचा तपशील-

siblings day- भावंडांचा दिवस-

two siblings- दोन भावंडे-

non-siblings- भाऊ नसलेले-

sibling bond- भावंडाचे नाते-

sibling bonding- भावंडाचे नाते-

siblings love- भावंडांचे प्रेम-

step-siblings- सावत्र भावंडे-

twin siblings- जुळी भावंडे-

Siblings’ Synonyms-antonyms

Siblings’ समानार्थी-विपरीत शब्द

‘Siblings’ साठी समानार्थी शब्द काहीसे असे आहेत

brother or sister
brother
sister
brethren
relative
kin

‘Siblings’ चे प्रतिशब्द काहीसे असे आहे

non relative

 

 

1 thought on “siblings meaning in marathi : siblings means-2021”

  1. Pingback: rip meaning in marathi : rest in peace meaning in marathi-2021 -

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *